Minõségirányítási program

A Gádor Általános Iskola Minõségirányítási Programja


Minõségirányítási programunk elkészítésének az a célja, hogy olyan eszköz álljon a rendelkezésünkre, amely segíti pedagógiai programunk minõségi megvalósítását és támogatja az iskolai mûködési folyamatokat. Célunk, hogy egyszerû, követhetõ rendszert alkossunk, melynek mûködtetését az iskola valamennyi dolgozója vállalja, és a következetes végrehajtásért felelõsséget érez.

A hatályba lépés, a nyilvánosságra hozatal és a felülvizsgálat rendje

1. Elkészítés, elfogadás, jóváhagyás

Az intézményi minõségirányítási programot az intézményvezetõ készíti el, az alkalmazotti közösség fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá. Az intézményvezetõ az elkészítéshez tartozó feladatokat tovább oszthatja, a megvalósításhoz munkacsoportot hoz létre.

Az alkalmazotti elfogadás elõtt véleményezési jogot gyakorol a Szülõk Közössége, és a Diákönkormányzat.

 

2. A minõségirányítási program érvényessége, felülvizsgálata, módosítása

A minõségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, hatályba lépése az errõl szóló fenntartói határozat dátuma.

Az intézmény igazgatója az iskola tevékenységének, mûködési feltételeinek, a partnerek körülményeinek, igényeinek jelentõs változása esetén, de legalább 4 évente elrendeli az intézmény minõségpolitikájának, és minõségirányítási rendszerének felülvizsgálatát, és elvégzi, elvégezteti a szükséges módosításokat.

A módosítások elvégzésénél az 1. pont szerint kell eljárni.

Az elsõ kötelezõ felülvizsgálat idõpontja a 2007/2008-as tanév 2. féléve.

3. Nyilvánosságra hozatal

Az intézményi minõségirányítási programot a helyben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni, azaz:

Egy példányt szabad betekintésre a könyvtárban el kell helyezni.

A minõségirányítási programot a Szülõk Szervezetén keresztül kell a szülõkkel ismertetni, és az iskola honlapjára is fel kell tenni.

A dolgozók számára a könyvtári példányon kívül rendelkezésre áll egy példány az iskolatitkárnál, és egy példány az igazgatói irodában.

MINÕSÉGPOLITIKÁNK

 

A fenntartói minõségirányítási program intézményünkre vonatkozó elemei

A fenntartói jövõképbõl és minõségi célokból az intézmények jövõképébe beillesztendõ elemek

 • Az iskolák alapfeladataikat egyre eredményesebben, magasabb színvonalon lássák el!
 • A bemenethez képest folyamatosan növekedjen a nevelés-oktatás hatékonysága!
 • Az intézmények váljanak alkalmassá a folyamatos önértékelésre, tudják mûködtetni az intézmény valamennyi területére kiterjedõ folyamatszabályozásukat!
 • Folyamatosan épüljön be a pedagógiai és nevelési programokba a veszélyeztetett és hátrányos helyzetû gyerekek hátrányainak kompenzálása!
 • Az intézmények biztosítsák az egész életen át tartó tanulás, az egészséges életmód, és a környezettudatos élet iránti igény kialakulását.

Az általános iskolákkal szemben érvényesülõ általános fenntartói elvárások

A tartalmi, szakmai munka kiemelt feladatai

„Az általános iskolákban az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számolás) eredményesebb oktatása, módszereinek beépítése a pedagógiai programokba.

Az általános iskolákban az idegen nyelv és az informatika oktatása és beépítése a pedagógiai programba.

Az iskolák nevelési programjában kerüljön középpontba:

 • egészséges életmódra nevelés,
 • a drogprevenció
 • helyes életvitel kialakítása
 • rendszeres testedzés, természeti sportok megkedveltetése
 • családi életre nevelés, helyes értékrend kialakítása
 • korszerû magatartásformák kialakítása
 • környezettudatos és környezetvédõ magatartásformák
 • nemzeti tudat erõsítése, helytörténet, helyismeret stb.
 • magán- és köztulajdon sérthetetlenségére való nevelés

Az esélyegyenlõség biztosítása a nevelési és oktatási intézményekben a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetû, részképesség zavarok miatt tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek segítésével, az integrált nevelés fejlesztésével, a kis létszámú osztályok munkájának segítésével, fejlesztõ pedagógusok alkalmazásával.

Fejleszteni szükséges az iskolai gyógytestnevelést, lehetõleg intézményeként a testnevelõ tanárok továbbképzésnek támogatásával.

Támogatni kell a gyermekvédelmi tevékenységet: prevenciós munka biztosítása."

 

Intézményünkre lebontott feladatok:

 • Az informatika és a média eszközeinek és eredményeinek általános és emelt szintû oktatása, használata és alkalmazása.
 • Kommunikációra alkalmas idegen nyelv elsajátíttatása.
 • A környezeti nevelés hangsúlyozása.
 • A továbbtanuláshoz biztonságot nyújtó alapkészségek kialakítása.
 • Érdeklõdõ, kommunikációképes, becsületes és a másság (pl. fogyatékosság, etnikai különbség) elfogadására képes személyiségfejlesztés a nevelésben.

Intézményi minõségpolitika

Helyzetelemzés

Iskolánkban 1998 óta foglalkozunk a minõségbiztosítással. Pedagógiai programunkból kiindulva kezdtünk vizsgálódni. Mérésekkel adatokat gyûjtöttük arról, milyenek vagyunk, milyennek látnak minket partnereink. Iskolai életünk, munkánk segítésére az évek során számos szabályozást készítettünk.

A legutóbbi méréseknél a szakmai munkára, a gyerekek fejlõdési lehetõségeire, továbbtanulásra alkalmas ismereteire, a pedagógusok felkészültségére vonatkozó minden kérdésben 80% fölötti volt az elégedettség.

Azonban nem minden területen ilyen jó a helyzet. Az eltelt 5 év alatt az épületet, épített környezetünket érintõ területeken a felújítások hiánya miatti állapotromlás olyan mértékûvé vált, hogy a szülõk és a tanulók elégedetlensége a 2003 tavaszi méréskor az épület külsõ állapotával szemben elérte a 62%-t, a mosdók, WC-k és öltözõk terén a 80%-t. Nem vitatható tény, hogy ez az állapot már az iskolaválasztáskor befolyásolja a szülõt.

Az eltelt évek alatt kialakítottuk, hogy rendszeresen megkérdezzük partnereinket, milyennek látnak minket, mi a véleményük munkánkról, milyen igényeket támasztanak velünk szemben. Elsõsorban a szülõk, a gyerekek, az intézmény dolgozóinak és a fenntartónak a véleményét gyûjtjük és elemezzük, mert az õ elvárásaik, és elégedettségük határozza meg életünket, munkánkat.

Látjuk és tudjuk, hogy eddig végzett minõségbiztosítási munkánkban a szaktárgyi mérések és azok eredményeinek felhasználása területén vannak elmaradásaink, melyekkel kiemelten foglalkoznunk kell.

 

Jövõkép

Iskolánk a Pedagógiai Programban egyértelmûen meghatározott, a partnerek elvárásainak megfelelõ profillal rendelkezzen, programjáról és annak megvalósításáról tervezetten és szervezetten kommunikáljon. A megvalósításhoz biztosított legyen az évfolyamonkénti két párhuzamos osztály, és az iskola létszáma 2008-ra közelítse meg, vagy érje el a négyszázat.

A rendelkezésünkre álló óraszámi keretek célirányos felosztásával megvalósítjuk, hogy

 • a tehetséges tanulókat szakkörök, egyéni foglalkozások és csoportbontások alkalmazásával,
 • a magas létszámmal mûködõ osztályokban az alapkészségek megszilárdítását csoportbontással,
 • a tanulási nehézségekkel küzdõket egyéni foglalkozással, korrepetálásokkal és fejlesztõ pedagógus alkalmazásával

is támogassuk.

Az oktató-nevelõ munkát támogató környezetet, személyi és tárgyi feltételeink fejlesztésével megvalósítjuk.

Iskolaépületünk külsõ és belsõ állapota, az iskolaudvar állapota és a gyerekek testmozgását, szabadidejének eltöltését támogató felszereltsége a következõ 4 évben jelentõsen javulni fog, és ezt a partnerek mért elégedettsége is tükrözi majd.

Belsõ és külsõ kommunikációnk fejlõdik, és konfliktusainkat kezelni képes nevelõtestületet, nevelõi közösséget alkotunk.

 

Minõségpolitika

A minõség számunkra azt jelenti, hogy következetesen végrehajtjuk a Pedagógiai Programban és a Helyi tantervben megfogalmazott kötelezõ és vállalt feladatainkat. Azokhoz igazítjuk éves tevékenységünket, mûködésünket. A minõség megtartása és javítása érdekében a végrehajtás közben ellenõrzéseket, méréseket, elemzéseket végzünk, és a szükséges korrekciókat elvégezzük, ezzel biztosítva az intézményben a folyamatos fejlesztést. A minõségirányítási rendszer mûködtetéséhez a megfelelõ szervezeti kereteket megteremtjük, és mûködtetjük.

Iskolánk partner- és ügyfélközpontúan mûködik, amelyhez hozzátartozik

 • a szülõk és ügyfelek kultúrált fogadása,
 • a szülõk rendszeres és érdemi tájékoztatása gyermekükrõl és az iskolai életrõl,
 • a szülõkkel a gyerekek nevelésére vonatkozó együttmûködés kialakítása.

A gyerekekre és az iskolai életre vonatkozóan a szülõkkel és a diákokkal együttmûködve egyértelmû és betartható követelményeket és szabályokat fogalmazunk meg, melyeknek betartatását és betartatását egyformán elvárjuk minden partnertõl (iskolai dolgozótól, tanulótól és szülõtõl).

Szakmailag együttmûködünk a kerület más oktatási intézményeivel, iskolákkal, óvodákkal, és az oktatást támogató társintézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Szociális és Családsegítõ Szolgálat, Pedagógiai Kabinet).

 

Minõségcélok

Minõségcéljainkat jövõképünkbõl és minõségpolitikánkból következõen fogalmazzuk meg, és rövid, közép- valamint hosszú távra szakaszoljuk. Az egyes idõszakokon belül azonos szempontok szerint csoportosítva határozzuk meg.

Rövid távú (0-1 éves) célok

A tartalmi munkára vonatkozó minõségcéljaink:

 • A mindenkori érvényes Pedagógiai Programban egyértelmûen és konkrétan jelenjen meg az iskola profilja. (A 2004. május. 05-ig módosítandó pedagógiai program már ezt tükrözze.)
 • 2004 végére 3 éves középtávú, és 1 éves rövid távú kommunikációs tervvel rendelkezzünk, melyet a feladatra létrehozott kommunikációs csoport készít el, gondoz és hajt végre.
 • Az óvodákkal fenntartott szakmai és kommunikációs együttmûködésünket az intézmények vezetõivel közösen alakítsuk ki, és egyetértésben valósítsuk meg.

A szervezetre vonatkozó minõségcéljaink

 • 2004/2005-ös tanévre alakuljon egy vagy több csoport (team) a minõségirányi rendszer mûködtetésére.
 • A 2005. évi és minden további beiskolázási tervnek tükröznie kell, hogy a pedagógusok továbbképzése az iskolai profil és célok megvalósítását, a pedagógusok mentálhigiénés felkészítését szolgálja. Célunk, hogy jól felkészült, megújulásra kész nevelõtestület legyünk.

A tárgyi feltételekkel kapcsolatos minõségcéljaink

 • 2005 végéig minden tantárgy számára biztosítsuk a minimális eszközigényt.
 • Iskolaépületünk és udvarunk megújulásának menedzselése eredményes legyen, azaz:
  • A 2004/2005-ös tanév kezdetéig valósuljon meg a takarítás minõségbiztosítás alapú megszervezése, és mûködtetése
  • A 2004/2005-ös tanév kezdetéig valósuljon meg a vizes blokk, a sportpálya, a játszóudvar felújítása, és bõvüljön a mozgás és játéklehetõség az udvaron.

Középtávú (1-3 éves) célok

A tartalmi munkára vonatkozó minõségcéljaink:

 • Alakuljon ki az iskola tantárgyi és egyéb méréseihez az eszköz- és indikátor rendszer.
 • A tantárgyfelosztás elkészítésénél érvényesüljön a tehetséges tanulók, a lemaradók és a nagy létszámú osztályok tanulmányainak támogatása.
 • Az emelt szintû idegen nyelvi és informatikai csoportokban a tanulók legalább 50%-a tegyen eredményes alapfokú vizsgát.

A szervezetre vonatkozó minõségcéljaink

 • A szakmai munkaközösségek szakmai fejlesztõ és együttmûködõ munkája a 2005/2006-os tanév elejére megújuljon, és a megújult tartalommal mûködjön. Az éves munkatervek a szakmai együttmûködést tükrözzék.
 • A pedagógusok értékelése során kiemelt szempont legyen a szakmai fejlõdés érdekében tett egyéni erõfeszítés.

A tárgyi feltételekkel kapcsolatos minõségcéljaink

 • A pedagógusok szakmai fejlesztési célokkal indokolt, megalapozott többlet eszközigényt nyújtsanak be, mellyel a szakmai munkaközösség is egyetért.
 • Iskolaépületünk és udvarunk megújulásának menedzselése eredményes legyen, azaz lehetõleg 2 év múlva, az iskola fennállásának 45 éves évfordulójára, de legkésõbb 3 év múlva kerüljön sor az épület külsõ tatarozására.

Hosszú távú (3-5 éves) célok

(Hosszú távú céljainkat általánosan határozzuk meg, azok kibontását késõbbi

feladatunknak tekintjük.)

 • Pedagógusaink képzettsége és motiváltsága alkotó pedagógiai mûhelymunkát tegyen lehetõvé.
 • Stabil legyen a két párhuzamos osztályhoz szükséges létszám minden évfolyamon.
 • Iskolaépületünk és udvarunk felújításának menedzselése eredményes legyen, azaz:
 • Négy éven belül kerüljön sor a külsõ és belsõ nyílászárók felújítására.
 • A játszóudvar játékainak legalább fele feleljen meg az európai szabványnak is megfelelõ biztonsági elõírásoknak.

Partnereink

bakosfa iskolagyumolcs kobold 004

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Nincsenek események
Free Joomla! templates by AgeThemes