Alapítvány SZMSZ

Szervezeti és működési szabályzat

A művelt és egészséges gyermekekért alapítvány

 

készült: 2016. november 16.

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) az alapító okirattal összhangban meghatározza az alapítvány működtetését ellátó szervezet feladatait, hatáskörét jogköreit, és a működés szabályait.

Az SZMSZ a kuratórium jóváhagyásával lép életbe.

A szabályzat hatálya kiterjed a kuratórium minden tagjára, és a működtetésben részt vevő valamennyi személyre.

 1. 1.Névhasználat

Az alapítvány számlákon, levelezésben jogosult rövid nevét használni: MEGY Alapítvány

Szerződésekben, jogi iratokban csak a teljes név használható: A művelt és egészséges gyermekekért alapítvány

 1. 2. A szervezet

Az alapítvány működését és gazdálkodását irányító szervezet a 3 tagú kuratórium, melynek élén az elnök áll. Egyéb funkciót nem osztunk ki. Az elnök és a tagok munkájukat közösen, egymást segítve végzik. A kuratórium névsorát és a tagok adatait az alapító okirat tartalmazza.

A kuratórium feladatai

 • az alapítványi vagyonnal történő gazdálkodás, a gazdálkodás irányítása, ellenőrzése
 • állami és önkormányzati források felkutatása, adományok gyűjtése, önálló gyűjtések kezdeményezése, megszervezése
 • az alapítványi célok elérése érdekében a gazdálkodás eredményének visszaforgatása.

A kuratórium joga

 • Az alapítvány pénzét betétekbe, értékpapírokba fektetni úgy, hogy az a működésben zavart ne okozzon.
 • Az alapítványi célok elérése érdekében pályázatot, ösztöndíjat kiírni, támogatásokat odaítélni.
 • Díjat, kitüntetést létesíteni, ehhez pénzügyi fedezetet elkülöníteni (tervezni). A díjakat odaítéléséhez szabályzatot készíteni, és a díj odaítélésében részt venni.
 • Támogatást nyújtani (tevékenység, szervezet részére), amennyiben a támogatás az alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. A támogatás összegét meghatározni.
 • Javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére, illetve mindarra, amiről az alapító dönt
 • Megalkotni a működéshez szükséges egyéb szabályozásokat.

A kuratórium felelőssége

 • Az alapítványi vagyon leghatékonyabb működtetése, törvényes kereteknek megfelelő gyarapítása.
 • A vagyonfelhasználás és az alapítványi célok összhangjának megteremtése.

A kuratórium hatáskörei

 • az alapítványi vagyon felhasználása
 • az SZMSZ kidolgozása
 • az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészíttetése, elfogadása (a tárgyévet követő év május 31.-ig)

A kuratórium ülései

Az üléseket bármelyik tag összehívhatja. Az ülések nyilvánosak. A meghívó lehet elektronikus, papír alapú, vagy személyes meghívás. Az elektronikus meghívóhoz a kézbesítési visszaigazolást is csatolni kell. A meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 napnak kell lennie.

Gyakoriság:

 • Szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal

Az ülésekről az elnök jegyzőkönyvet készít, melyet minden jelenlevő aláír. A jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmaznia kell a helyszínt, időpontot, a döntéseket, azok időpontját, hatályát, és a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

A jegyzőkönyvből tájékoztatásul másolatot kap az a kurátorok, aki nem jelent meg.

 

Határozatképesség feltételei

 1. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 tag jelen van.

Ennek hiányában 15 napon belül a kuratóriumot újból össze kell hívni.

 1. Ha a 2. összehívás is eredménytelen, a döntésre váró kérdéseket indoklással együtt a kurátoroknak írásban el kell küldeni, és szavazatukat írásban kell megkérni.
 2. A döntésekhez mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbség, két tag jelenléte esetén az ő egyhangú igen szavazatuk szükséges.
 3. Írásban megkapott kérdésekben a döntés érvényességéhez legalább 2, írásban megtett igen szavazat szükséges.
 4. A megszavazott támogatási összeget a kuratórium elnöke legfeljebb 20%-kal saját hatáskörben megnövelheti, ha erre a fedezet rendelkezésre áll. Ennél nagyobb változtatás csak kuratóriumi döntéssel lehetséges.
 5. A 2. és 4. pontban leírtak szerint kell eljárni, ha a kuratórium összehívására nem áll rendelkezésre elegendő idő, vagy más akadályba ütközik:
 • Rendkívüli kérelem elbírálásakor

Rendkívüli a kérelem, ha soron kívül, a támogatások éves megtervezése után nyújtják be.

 • Ha a támogatott a megszavazott összeget várhatóan több, mint 20%-kal túllépi.

A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha az ülés határozatképes, és azon a jelenlevő 2 kurátor egybehangzó döntést hozott, az a kurátor, aki nem jelent meg az ülésen, az ott meghozott döntésekkel kapcsolatban utólag nem élhet szavazati jogával, azonban a döntésekről tájékoztatást kap.

Képviselet

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke.

Az elnök jogai

 • egyedül képviselheti a kuratóriumot, eljárhat annak nevében,
 • írásban meghatalmazhat más kuratóriumi tagot a képviseletre,
 • a banknál bejelentett módon a számláról pénzt vehet fel,
 • az alapítványi gazdálkodás könyvelésére külső megbízást adhat
 • a beszámoló megírását, és a határozatok könyvének vezetését a kuratórium valamely tagjára átruházhatja
 • a bankkártya és az internet banking használatáról szóló szerződést a számlavezető fiókkal megkötheti.

A bankkártya illetve internet banking szerződések felmondásához a kuratóriumi tagok írásos egyetértése szükséges.

Az elnök kötelessége

 • Az alapítvány számlaegyenlegéről a tagokat rendszeresen tájékoztatni (legalább negyedévente).
 • A bankkártya használatról nyilvántartást vezetni.

Az alapítvány pecsétje tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét.

Az alapítvány pecsétjének lenyomata:

Nyilvánosság:

Az alapítvány beszámolói nyilvánosak, azokat jogszabály szerint megjelenteti, illetve a Gádor Általános Iskola honlapján is közzéteszi (mindaddig, amíg saját honlappal nem rendelkezik)

Iratkezelés:

Az alapítványnak érkező leveleket az elnök, vagy akadályoztatása esetén bármelyik kurátor bonthatja fel. A kimenő és bejövő leveleket iktatni kell. A határozatok könyvét az elnök, vagy megbízott kurátor vezeti. Ebben fel kell tüntetni minden, a gazdálkodást, vagy a működést befolyásoló határozatot, a határozat tartalmát, időpontját, hatályát.

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Nincsenek események
Free Joomla! templates by AgeThemes